vindt de perfecte match voor u
GRATIS registratie

Algemene voorwaarden (AV) van be2

Printer-friendly versionPDF version

(Laatstelijk gewijzigd op 26 april 2021)

De hierna volgende Algemene Voorwaarden bevatten de voorwaarden en condities waaronder het gebruik van de be2-Services (hierna te noemen: “be2-Services”) plaatsvindt, die door be2 S.à.r.l. -  13 rue du Commerce, L-1351 Luxembourg (hierna te noemen: "be2") wordt geleverd.

Met de aanmelding bij be2 bevestigt de klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en verklaart hij kennis te hebben genomen van de inhoud van de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden worden hierdoor onderdeel van de overeenkomst.

Voor alle klanten van be2 die in Nederland woonachtig zijn, gelden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden, derhalve ook als het gebruik of de toegang buiten Nederland plaatsvindt. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden  van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Opmerking: we leveren onze diensten niet aan klanten die woonachtig zijn in Luxemburg. Als u een inwoner van Luxemburg bent, is het niet toegestaan om u te registreren voor onze diensten. De voorwaarden 13. (3), 2. (6), 8. (3), 8. (1), 9. (1) §4 van de Algemene Voorwaarden zijn niet langer van toepassing op inwoners van Luxemburg.

Voor personen, die de 18-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt, is het gebruik van be2-Services niet toegelaten.

1. Onderwerp van de overeenkomst

(1)   Onderwerp van de overeenkomst tussen de klant en be2 kunnen zowel kosteloze (gratis) prestaties alsook prestaties tegen financiële vergoeding zijn. Voorafgaande aan het gebruik van een  prestatie tegen financiële vergoeding wordt de klant erop gewezen, dat voor de betreffende prestatie een financiële vergoeding verschuldigd is en welke betalingsverplichtingen bij de bestelling zullen ontstaan. be2 biedt de klant o.a. volgende prestaties aan (zie ook "3. be2-Service en omvang van de prestaties"):

 • Uitvoeren van een persoonlijkheidstest;
 • Uitwerking van een individueel testresultaat aan de hand van gegevens die de klant in het kader van de persoonlijkheidstests heeft gedaan. De klant verneemt hier niet alleen wetenswaardigheden over zichzelf, maar ontvangt bovendien een beschrijving van zijn ideale partner;
 • Opname van de klant in de databank van be2 S.à.r.l. en beheer van zijn gegevens:
 • Mogelijkheid om in contact te treden met andere be2 S.à.r.l.-klanten.

(2)   Onderwerp van de overeenkomst tussen de klant en be2 is niet de voorbereiding op een huwelijk of huwelijksbemiddeling noch een voortdurende en herhaaldelijke contractuele verplichting van welke aard ook die op een onmiddellijk tot stand komen van een partnerschap of huwelijk is gericht.

(3)   be2 biedt haar service uitsluitend aan voor privé doeleinden. Met de aanmelding verplicht de klant zich deze servicedienst uitsluitend voor privé en niet voor commerciële doeleinden te gebruiken.

2. Gebruik van be2-Services en totstandkoming van de overeenkomst

(1)   Het gebruik van de be2-Services is slechts mogelijk na aanmelding. Registratie middels de be2 iOS app vereist het downloaden van de app in de iTunes App Store. Registratie middels de be2 Android app vereist het downloaden van de app in de Google Play Store. Bij de aanmelding kiest de klant een gebruikersnaam waaronder de andere be2-klanten hem leren kennen en een persoonlijk wachtwoord. Als alternatief kan de klant i.p.v. een zelf gekozen gebruikersnaam zich automatisch een zogenaamde "Chiffre" door be2 laten toekennen. De opgave van het E-mailadres door de klant dient uitsluitend voor het contact van be2 met de klant; dit E-mailadres wordt niet doorgegeven aan andere be2-klanten.

(2)   Met de aanmelding erkent de klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en verklaart hij meerderjarig te zijn, dat wil zeggen dat hij de 18-jarige leeftijd heeft bereikt.

(3)   Bij de aanmelding ontstaat een eerste (gratis) contractuele relatie tussen be2 en de klant waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

(4)   Met de bestelling van een prestatie tegen financiële vergoeding gaat de klant dan een verdere, van de aanmelding gescheiden, contractuele relatie met be2 aan (een zogenaamde "Premium lidmaatschap") waarop de Algemene Voorwaarden ook van toepassing zijn. De klant wordt voor de totstandkoming van deze contractuele relatie geïnformeerd over het feit dat hij voor de prestatie een financiële vergoeding verschuldigd is en de van tijd tot tijd geldende prijzen en betalingscondities. Deze separate contractuele relatie voor prestaties tegen financiële vergoeding komt tot stand doordat de klant de betalingsverplichting accepteert door op de betreffende internetpagina / in de app te klikken op het bevestigingsveld (“Word nu Premiumlid!”).

(5)   De klant garandeert dat de door hem ingevoerde gegevens, bij de aanmelding alsook bij de latere bestelling en betaling, juist zijn.

(6)   be2 behoudt zich het recht voor de toegang van een klant tot de service van be2 te blokkeren indien de klant de service gebruikt in strijd met de wet of daarbij de verplichtingen schendt die in de Algemene Voorwaarden zijn vastgelegd (zie hiervoor in detail ook "6. Verplichtingen van de klant”). De geblokkeerde toegang om voornoemde redenen wijzigt niets aan de betalingsverplichting van de geblokkeerde klant ter zake van reeds bestelde prestatie(s). Een reeds aan be2 betaalde vergoeding wordt in dat geval tot een bedrag ter hoogte van EUR 350,00 niet terugbetaald maar wordt ingehouden als contractuele boete. be2 behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om van een klant die nog geen vergoeding of een vergoeding lager dan EUR 350,00 heeft betaald, betaling van een contractuele boete ter hoogte van een bedrag van 350,00 EUR te verlangen. De aanspraak op een contractuele boete laat alle rechten van be2 op wettelijke schadevergoeding onverlet.

3. be2-Service en omvang van de prestaties

(1)   De be2-Service begint na de aanmelding met een persoonlijkheidstest. Deze test bestaat uit een reeks vanuit psychologisch oogpunt geselecteerde vragen die de klant beantwoordt.

(2)   Aan de hand van de antwoorden van de klant maakt be2 een individueel testresultaat in elektronische vorm. Dit testresultaat wordt aan de klant medegedeeld.

(3)   Daarnaast worden de antwoorden van de klant, het uit zijn antwoorden opgestelde testresultaat en zijn verdere persoonlijke gegevens, in de databank van be2 S.à.r.l. opgenomen en met gegevens van andere be2 S.à.r.l.-klanten vergeleken. De vergelijking gebeurt op de basis van een wiskundig algoritme (rekenprocedure) die uitspraken over de verenigbaarheid van twee klantenprofielen mogelijk maakt.

(4)   Als resultaat van deze vergelijking met de gegevens van de andere be2-klanten ontvangt de klant een lijst van al de andere klanten die het best bij hem passen, in de vorm van een geanonimiseerd kort profiel.

(5)   De klant kan nu met de voorgestelde andere be2-klanten in contact treden. Een direct contact tussen de klanten brengt be2 in beginsel slechts tot stand na wederzijdse goedkeuring van beide klanten. Deze wederzijdse goedkeuring kan worden verkregen door het anonieme profiel van de klant aan een door hem uitgekozen andere klant te sturen (een zogenaamde "contactopname"). De andere klant kan dan beslissen of hij wil antwoorden of niet. Als contactopname in de zin van deze Algemene Voorwaarden wordt ook beschouwd het ingaan van de klant op een uitnodiging van een andere klant. De communicatie tussen de be2-klanten vindt plaats via het be2-interne communicatiesysteem. In bepaalde landen is er een optie voor videochat beschikbaar voor premium leden.

(6)   De mogelijkheid voor contactopname of het doorzenden van berichten is in beginsel een prestatie tegen financiele vergoeding tenzij dit bij de totstandkoming van de overeenkomst anders is overeengekomen.

(7)   Deze mogelijkheid tot contactopname en het doorzenden van berichten in het be2-interne communicatiesysteem kan door de klant voor een contractueel vastgestelde periode bijv. voor drie maanden of voor zes maanden, worden gekocht (zogenaamde "contractduur").

Voor de berekening van de contractueel overeengekomen periode wordt met maand geen kalendermaand bedoeld, maar de periode van de door de kalender bepaalde dag van een maand tot dezelfde dag van de volgende maand (bijv. 15 februari tot 15 maart). Ontbreekt bij een volgende maand de dag van het aflopen van de periode, dan eindigt de periode met afloop van de laatste dag van deze maand (bijv. eindigt een driemaandelijkse periode die vanaf 30 november loopt, op 28 februari van het volgende jaar).

(8)   Voor de toegang tot prestaties tegen financiële vergoeding wordt de klant uitdrukkelijk op de bestaande betalingsverplichting gewezen. De kosten, de omvang van de prestatie en de telkens geldende betalingscondities worden in het kader van de bestelling van de betreffende betaalbare prestatie kenbaar gemaakt. Na afsluiting van de betalingsprocedure en aangifte van de volledige adresgegevens kan de klant de te betalen prestaties gebruiken.

(9)   be2 geeft geen garantie voor de juistheid van de gegevens in de persoonlijkheidstests.

be2 geeft geen garantie dat een succesvolle wederzijdse contactopname plaatsvindt gedurende de looptijd van de overeenkomst, voor zover bij de totstandkoming van de overeenkomst niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

(10) De diensten van be2 zijn in principe 24/7 beschikbaar. De beschikbaarheid bedraagt 99,5% op jaarbasis. Dat is exclusief periodes dat diensten niet beschikbaar zijn vanwege onderhoud of software-updates, en met uitzondering van factoren waarover be2 niet de controle heeft, zoals onbereikbaarheid van het internet door de schuld van een derde partij, of overmacht. be2 adviseert haar klanten altijd de meest recente versie van een browser te gebruiken en om bepaalde browserinstellingen toe te passen (het activeren van Javascript, cookies en pop-ups). Wanneer verouderde of afwijkende (niet-standaard) technologie wordt gebruikt, kan be2 een soepele en volledige werking van alle diensten en functies niet garanderen.

(11) De klant erkent en gaat ermee akkoord, dat alle informatie die door hem/haar geplaatst wordt op de be2 website/app, beschikbaar gesteld wordt voor alle leden die in hun lijst van aanbevolen contacten staan. Dit is van toepassing, ongeacht de reden van aanmelding van andere klanten, voor de services die door be2 S.à.r.l. en via andere websites/apps van be2 S.à.r.l. of via samenwerkingspartners zijn verzorgd. Omgekeerd geniet de klant ook van de voordelen van deze centrale be2 S.à.r.l. database, om gebruik te maken van alle informatie die beschikbaar is via de verschillende domeinen binnen de aan hem/haar aanbevolen lijst van contacten.

4. Mededelingen tussen klanten en be2

(1)   Berichten van be2 naar de klant worden verzonden via vertoningen op het scherm na "Inloggen", bijvoorbeeld wanneer de klant zijn of haar gebruikersnaam (of eventueel het contactnummer die is toegekend aan hem/haar) en wachtwoord heeft ingevuld, of via e-mails die naar het e-mailadres opgegeven door de klant tijdens het registratieproces of die momenteel is opgeslagen in het profiel van de klant.

(2)  Berichten van de klant naar be2 kunnen worden gestuurd naar het e-mailadres vermeld op de be2 website (zoals [email protected]), per brief of per fax. Wanneer be2 wordt gecontacteerd per brief of per fax, in het kader van unieke machtiging en bescherming tegen onjuist gebruik, is het absoluut noodzakelijk dat de klant op zijn minst zijn/haar e-mailadres opgeeft, het land waarin de be2-service wordt gebruikt en zijn of haar gebruikersnaam (of eventueel het contactnummer die is toegekend aan hem/haar) in de berichten naar be2. Wanneer be2wordt gecontacteerd per e-mail, in het kader van unieke machtiging en bescherming tegen onjuist gebruik, is het absoluut noodzakelijk dat alle e-mails vanuit de klant naar be2worden gestuurd vanaf het geregistreerde e-mailadres opgegeven door de klant tijdens het registratieproces of die momenteel is opgeslagen in het profiel van de klant.

5. Aansprakelijkheid van be2

(1)   be2 is niet aansprakelijk voor de juistheid van door be2-klanten in de persoonlijkheidstest gedane opgaven . be2 is daarom ook niet aansprakelijk voor de juistheid van de opgestelde testresultaten en de vergelijking van de klantenprofielen omdat de samenstelling van de testresultaten en de vergelijking met de klantenprofielen logisch uit de gedane opgaven voortvloeien. Zodra wij vernemen dat een klant in overtreding is met de wet; in overtreding is met het recht of rechten van derden of met nu geldende klantverplichtingen zoals beschreven in artikel 6, dan is artikel 2.6 van toepassing.  

(2)   Directe contact tussen be2-klanten geschiedt alleen na wederzijds goedkeuring (zie onder "3. be2-Service en omvang van de prestaties”, paragraaf 5). be2 is daarom niet aansprakelijk indien er gedurende de looptijd van de overeenkomst geen contact plaatsvindt. Wel dient be2 zich in te spannen voor contactbemiddeling tussen de be2-klanten door het beschikbaar stellen van technische voorwaarden hiervoor.

(3)   be2 is niet aansprakelijk voor het misbruik van gegevens en informatie, omdat het ondanks het uitdrukkelijke verbod (zie ook "6. Verplichtingen van de klant") mogelijk is dat klanten op ontoelaatbare wijze of in strijd met de wet gebruik maken van de be2-Service. be2 is daarenboven niet aansprakelijk voor het geval dat informatie die de klant zelf beschikbaar heeft gesteld aan derden door deze derden op onjuiste wijze wordt gebruikt.

(4)   be2 garandeert niet de continuïteit en ononderbroken beschikbaarheid van de be2-Service. In het bijzonder is be2 niet aansprakelijk voor storingen van de technische installaties of in de kwaliteit van de toegang tot de be2-Service als gevolg van overmacht of als gevolg van gebeurtenissen waarvoor be2 niet verantwoordelijk is (bijv. uitval van communicatienetwerken).

(5)   be2 is niet aansprakelijk voor het onbevoegd kennis nemen van persoonlijke klantgegevens door derden, bijvoorbeeld de onbevoegde toegang van zogenaamde "hackers", op de databank van be2.

(6)   Voor overige schade, die niet het gevolg zijn van de hierboven genoemde oorzaken, is be2 slechts aansprakelijk bij opzet of grove nalatigheid van de directie, medewerkers of hulppersonen en slechts in die mate waarin be2 in verhouding tot andere oorzaken aan het ontstaan van de schade heeft meegewerkt.

(7)   be2 is in geval van een toerekenbare tekortkoming slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van persoonlijk letsel of overlijden en voor schade als gevolg van een schending van een wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. De aansprakelijkheid is in het laatste geval beperkt tot de directe voorzienbare schade. be2 is niet aansprakelijk voor indirecte en of gevolgschade.

(8)   Voor het overige is contractuele aansprakelijkheid van be2 uitgesloten.

6. Verplichtingen van de klant

(1)   De klant is persoonlijk verantwoordelijk voor alle door hem gedane opgaven. Hij garandeert dat de door hem gedane opgaven juist zijn en hem persoonlijk beschrijven. De klant is verplicht zich te onthouden van het opzettelijk uitgeven van gegevens van derden als zijn persoonlijke gegevens. Opzettelijk valse of bedrieglijke gegevens, in het bijzonder de gegevens van de bankrekening of creditcardgegevens van een derde zonder de volmacht van die derde, kunnen gerechtelijke stappen tot gevolg hebben (zie ook hierna, paragraaf 6 van dit artikel).

De klant verplicht zich de bij be2 gedane opgaven, in het bijzonder zijn contactgegevens en betalingsgegevens actueel te houden.

be2 heeft het recht, maar is niet verplicht, de inhoud van de profielen inclusief de beschikbaar gestelde (ge-uploade) foto’s te controleren op verenigbaarheid met algemene wetgeving, met deze Algemene Voorwaarden en met de op de website / app van be2 beschreven regels en indien nodig de inhoud te weigeren, te wijzigen en zelfs te wissen.

(2)   De klant is gehouden geen informatie te vermelden, voor zover de opgave daarvan niet uitdrukkelijk van hem worden gevraagd. Dit betreft met name naam, woon-, E-mail- en internetadressen, telefoon- of faxnummers. 

(3)   De klant is gehouden, gegevens (in het bijzonder naam-, woon-, E-mail- en internetadressen, telefoon- en faxnummers), E-mails en andere berichten en mededelingen van andere be2-klanten, die hij in verband met het gebruik van be2-Services ontvangt, vertrouwelijk te behandelen en deze niet toegankelijk te maken voor derden zonder toestemming van de eigenaar van die gegevens. Het doorgeven van gegevens van niet-klanten in het kader van be2-Services is verboden. Dit omvat met name het gebruik van de videochatfunctie, die in bepaalde landen als onderdeel van het Premium lidmaatschap beschikbaar is.

(4)   De klant verklaart geen zakelijk oogmerk te hebben en de aan hem ter beschikking gestelde gegevens van derden niet voor commerciële doeleinden of in strijd met de overeenkomst te gebruiken. De klant verplicht zich de berichten aan andere be-2 klanten voor geen ander doel dan voor privé communicatie te verzenden, in het bijzonder niet voor het aanprijzen of aanbieden van goederen en diensten. De klant is bovendien gehouden geen zogenaamde "kettingbrieven" of dergelijke te verzenden. Dit omvat met name het gebruik van de videochatfunctie, die in bepaalde landen als onderdeel van het Premium lidmaatschap beschikbaar is.

(5)   De klant is gehouden be2 niet oneigenlijk te gebruiken; in het bijzonder dient de be2-Service niet te worden gebruikt (dit omvat met name het gebruik van de videochatfunctie, die in bepaalde landen als onderdeel van het Premium lidmaatschap beschikbaar is):

 • voor het verspreiden van belasterend, aanstootgevend, pornografisch of op andere wijze wederrechtelijk materiaal;
 • om anderen te bedreigen, lastig te vallen of de rechten van anderen te schenden;
 • om geld of prestaties met waarde te beloven of te verlangen.

De klant is daarnaast gehouden:

 • geen gegevens bij be2 te uploaden die een virus bevatten (geïnfecteerde software);
 • geen gegevens bij be2 te uploaden die software of ander materiaal bevatten dat auteursrechtelijk of door andere intellectuele of industriële eigendomsrechten is beschermd, tenzij de klant eigenaar is van de betreffende rechten of de vereiste licentie van de eigenaar van de rechten heeft voor het gebruik van de software of het materiaal;
 • de be2-Service niet zodanig te gebruiken, dat de beschikbaarheid van het be2-aanbod voor andere klanten nadelig wordt beïnvloed;
 • geen E-mails te onderscheppen of proberen dit de doen

(6)   De niet-naleving van een van de, in paragrafen 1 tot 5 genoemde, verplichtingen van de klant kan leiden tot een onmiddellijke buitengerechtelijke ontbinding van de contractuele relatie door be2, gevolgd door een onmiddellijke blokkering van de toegang tot de be2-Service. Een eventuele aanspraak op betaling van be2 tegenover de klant blijft hierdoor onverminderd van kracht (zie hiervoor in detail ook "2. Gebruik van be2-Services en totstandkoming van de overeenkomst", paragraaf 6). Daarnaast behoudt be2 zich het recht voor civiele en/of strafrechtelijke stappen tegen te klant te ondernemen.

(7)   Indien de klant met het gebruik van de be2-Services zakelijke interesses verenigt of de aan hem ter beschikking gestelde gegevens en data voor commerciële doeleinden gebruikt, is hij - onverminderd een eventuele aanspraak op schadevergoeding - verplicht voor elke overtreding een contractuele boete ter hoogte van EUR 2.500,- te betalen.

(8)   De klant vrijwaart be2 voor klachten, aanspraken op schadevergoeding, geleden verliezen of vorderingen die door zijn aanmelding en gebruik van de be2-Services kunnen ontstaan. De klant vrijwaart be2 voor elke aansprakelijkheid en alle verplichtingen, inspanningen en aanspraken die ontstaan door laster, belediging, kwaadspreken en schending van zijn naam en reputatie door andere klanten.

(9)   De klant zal de berichten die aan hem gezonden worden op regelmatige tijdstippen lezen, beantwoorden en indien nodig op de eigen computer of andere opslagmedia archiveren.

be2 heeft het recht de, in het account van de klant opgeslagen, berichten na afloop van twaalf (12) maanden na verzending of ontvangst - ook zonder aankondiging of navraag - te wissen.

be2 heeft het recht, klanten die de gratis be2-Service langer dan zes (6) maanden niet meer hebben gebruikt - ook zonder aankondiging of navraag - uit de be2 S.à.r.l.-databank te verwijderen. Deze maatregel dient enerzijds ter bescherming van de gegevens van de klanten, omdat be2 na afloop van deze periode ervan moet uitgaan dat de klant niet meer in de opslag van zijn gegevens is geïnteresseerd; anderzijds dient deze maatregel ter opschoning van de be2 S.à.r.l.-databank van inactieve klanten - en daarmee de verbetering van de door be2 aangeboden services.

7. Informatie over bescherming van persoonsgegevens, gegevensbewerking en cookies

      Ons privacyverklaring is hier te vinden: https://www.be2.be/info/privacyverklaring

8. Opzegging, contractverlenging en beëindiging van de services

(1)   Opzegging

Bij de beëindiging van de contractuele relatie dient onderscheid te worden gemaakt tussen de gratis contractuele relatie, die door de aanmelding tot stand komt en de separate  contractuele relatie die bij een bestelling van een  prestatie tegen financiële vergoeding tot stand komt.

De klant is altijd gerechtigd de met be2 bestaande gratis contractuele relatie zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang op te zeggen. De  opzegging van de gratis contractuele relatie treedt in werking door het drukken op de link "Profiel deactiveren" onder "Instellingen" op de be2-website in de betreffende be2 app. Het deinstalleren van de app leidt niet tot het verwijderen van het profiel.

be2 is gerechtigd de met de klant bestaande gratis contractuele relatie met in achtneming van een termijn van 14 dagen op te zeggen. Het recht van be2 op opzegging van de gratis contractuele relatie wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door de klant blijft onverminderd van kracht, evenals het recht van be2 in een dergelijk geval de klant de toegang tot de be2-Service te ontzeggen.

De  opzegging van de  contractuele relatie voor prestaties tegen financiële vergoeding (het zogenaamde "Premium lidmaatschap") dient ten minste 14 kalenderdagen voor het einde van de betreffende overeenkomst of voor zover bij het aangaan van de overeenkomst een andere termijn werd genoemd, binnen die genoemde termijn - te gebeuren (zie ook hierna, paragraaf 2 "Contractverlenging").

be2 wil het opzeggen eenvoudiger maken voor gebruikers. Je kunt op de volgende manieren opzeggen: een gebruiker gaat naar zijn/haar profielinstellingen of via 'klik hier' (en dan volgt hij/zij de instructies voor het opzeggen van een Premium lidmaatschap). Een gebruiker kan er ook voor kiezen op te zeggen door een duidelijke geschreven opzegging te sturen naar een van de contactadressen die hieronder zijn weergegeven. Als alternatief kan de gebruiker ook onafhankelijk van de hierboven genoemde processen direct per e-mail opzeggen. Voor de duidelijkheid en om misbruik te voorkomen, moet een gebruiker altijd zijn/haar volledige naam, het land waarin hij/zij de service van be2 gebruikt en zijn/haar geregistreerde e-mailadres dat bij be2 wordt gebruikt vermelden in de opzegging. Het is absoluut vereist dat deze informatie leesbaar wordt vermeld (IN BLOKLETTERS). De opzegging kan direct per e-mail worden verstuurd (naar [email protected]) of per post (be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg Luxemburg), of per fax (+32 24166464).

Beëindiging van de contractuele overeenkomst aangegaan middels een in-app aanschaf in de be2 iOS app dient te gebeuren volgens de Apple iTunes App Store regels.

Beëindiging van de contractuele overeenkomst aangegaan middels de be2 Android app dient te gebeuren op de volgende manier, afhankelijk van de gekozen betaalmethode:

 • indoen gedaan via het be2 betaalsysteem dient opzegging te gebeuren in overeenstemming met de regels in de Voorwaarden 8.(1) hierboven
 • in het geval dat de betaling heeft plaatsgevonden via het Google account van de klant dient de opzegging te worden gericht aan de Google Play Store en te gebeuren volgens de regels van de Google Play Store.

Let op: Een contractuele relatie voor prestaties tegen financiële vergoeding kan niet door gewoon wissen van het profiel worden opgezegd. Als een klant van een  prestatie tegen financiele vergoeding zijn profiel wist, blijft de betalingsverplichting op basis van de contractuele relatie onverminderd van kracht. De klant doet door het wissen van het profiel enkel afstand van het gebruik van een nog niet benutte aanspraak, waarvoor hij al heeft betaald. Dit betekent dat reeds uitgevoerde betalingen niet worden terugbetaald aan de klant. Een opzegging van de  contractuele relatie voor prestaties tegen financiële vergoeding aangeschaft via de website - zoals hiervoor beschreven - is in ieder geval dwingend vereist. Voor de be2 iOS/Android app zijn de bovenstaande regels van toepassing.

(2)   Contractverlenging

De overeenkomst van een prestatie tegen financiële vergoeding aangeschaft via de website wordt automatisch verlengd met de in de bestelling overeengekomen periode (bijv. 3, 6 of maximum 12 maanden) voor zover de klant zijn overeenkomst niet ten minste 14 kalenderdagen voor de afloop van de betreffende contractduur - of voor zover anders is overeengekomen , binnen de contractueel genoemde periode - met vermelding van zijn volledige naam, het land van waaruit hij de be2-Service gebruikt, zijn bij be2 geregistreerde E-mailadres en zijn gebruikersnaam (alternatief: de Chiffre) schriftelijk opzegt of via internet opzegt via de daartoe bestemde links. Zie hierboven, paragraaf 1 "Opzegging" onder opzegging van een niet-kosteloze contractuele relatie.

Voor verlengingen na 1 december 2011 geldt het volgende:

De overeenkomst van een prestatie tegen financiële vergoeding wordt automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, voor zover de klant zijn overeenkomst niet ten minste 14 kalenderdagen voor de afloop van de betreffende contractduur - of voor zover anders is overeengekomen , binnen de contractueel genoemde periode - met vermelding van zijn volledige naam, het land van waaruit hij de be2-Service gebruikt, zijn bij be2 geregistreerde E-mailadres en zijn gebruikersnaam (alternatief: de Chiffre) schriftelijk opzegt, of via internet opzegt via de daartoe bestemde links. Zie hierboven, paragraaf 1 "Opzegging", onder “opzegging van een niet-kosteloze contractuele relatie”.

Indien de overeenkomst na 1 december 2011 is verlengd voor een onbepaalde tijd, worden de kosten vooraf in rekening gebracht voor telkens eenzelfde periode als bij de bestelling is aangegaan.  De verlengde overeenkomst voor onbepaalde tijd kan echter te allen tijde schriftelijk of via internet (zie hierboven) worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Klanten, die op het tijdstip van beëindiging van de prestaties en met inachtneming van de opzegtermijn nog niet-kosteloze prestatie van be2 tegoed hebben, krijgen deze niet gebruikte prestatieaanspraken pro rata vergoed en het eventueel teveel betaalde bedrag  teruggestort.

Bij de bestelling van een prestatie tegen financiële vergoeding wordt de kant door ontvangst van een bestelbevestiging over de betreffende looptijd, de datum van het contractbegin en de duur van de verlenging bij niet-tijdige opzegging geinformeerd.

Verlenging van het contract voor in-app aankopen via de be2 iOS app vindt plaats volgens de Apple iTunes App Store regels. De klant dient de automatische verlenging zelf op tijd te deactiveren.

Verlenging van het contract voor aankopen in de be2 Android app gebeurt op de volgende manier, afhankelijk van de gekozen betaalwijze:

 • voor betalingen via het be2 betaalsysteem gebeurt verlenging aan de hand van de regels omschreven in 8.(2) hierboven
 • indien de betaling via het Google account van de klant heeft plaatsgevonden dient verlenging de regels van de Google Play Store te volgen. Klanten dienen de automatische verlenging zelf op tijd te deactiveren.

(3)   Beeindiging van de services

be2 is gerechtigd de aangeboden prestaties geheel of gedeeltelijk te beëindigen. be2 zal de klanten voortijdig, doch ten minste 14 dagen voor de gedeeltelijke of gehele beëindiging van de prestaties, over de voorgenomen beëindiging en de omvang daarvan informeren.

Klanten, die op het tijdstip van de beëindiging van de prestaties door be2 aanspraak hebben op een nog niet gebruikte niet-kosteloze prestatie van be2, krijgen deze niet gebruikte prestatieaanspraken pro rato vergoed.

9. Bezwaren van de klant en niet-tijdige betaling

(1)   Bezwaren over de hoogte van de afgeschreven of in rekening gebrachte kosten, dient de klant binnen zes (6) weken na de afschrijving van de betreffende kosten of na ontvangst van de factuur schriftelijk bij be2 te melden en te onderbouwen. Indien de klant binnen deze termijn van 6 maanden geen gegrond bezwaar indient, gelden de afgeschreven of in rekening gebrachte kosten als goedgekeurd.

Bij de behandeling van een gegrond bezwaar (bijvoorbeeld een rekenfout) wordt aan de klant ofwel het bedrag vergoed waarop de klant rechtsgeldig aanspraak maakt of naar keuze wordt een verlenging van de niet-kosteloze prestatie (“Premium lidmaatschap”) aangeboden. De verlenging stemt overeen met de tijdspanne waarvoor de klant een gegrond bezwaar heeft ingediend.

De klant heeft daarenboven het recht be2 een termijn van 5 dagen te geven voor correcte nakoming van de overeenkomst. Is de oorzaak voor het bezwaar na afloop van deze termijn niet opgelost, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. De terugbetaling van niet gebruikte niet-kosteloze prestaties geschiedt dan overeenkomstig "8. Opzegging, contractverlenging en beëindiging van de services", paragraaf 3.

Geringe tekortkomingen in de be2-Services geven geen recht op bezwaar. Van een geringe tekortkoming ter zake van een niet-kosteloze prestatie is sprake als de periode waarin de klant de prestatie niet kan gebruiken de twee opvolgende dagen niet overschrijdt.

De klant kan slechts aanspraak maken op verrekening of opschorting vanwege een eventuele tegenvordering op be2 voor zover zijn vordering gegrond is verklaard, onbetwist of erkend is.

(2)   be2 behoudt zich het recht voor bij niet of niet tijdige betaling door de klant een incassobureau de opdracht te geven deze verschuldigde bedragen bij de klant te incasseren. be2 behoudt zich daarnaast het recht voor wettelijke rente te heffen over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldatum van de openstaande facturen overeenkomstig artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.

be2 behoudt zich het recht voor de kosten die door een ongegrond storneren van een betaling per creditcard of het ongegronde verzet tegen een automatisch incasso bestaat, van de klant te vorderen op basis van de wettelijke mogelijkheden.

(3) In-app aankopen via de be2 iOS app worden afgehandeld via de be2 iOS app volgens de Apple iTunes App Store regels. Betalingen worden afgehandeld via het iTunes account van de klant. Voor aankopen in de iOS app zijn 9. (1) en 10. (2) niet van toepassing. Met bezwaren tegen betalingen dient de Apple iTunes App Store te worden benaderd.

(4) Betalingen via de be2 Android app worden verwerkt op de volgende manier, afhankelijk van de gekozen betaalwijze:-voor betalingen via het be2 betalingssysteem zijn 9. (1) en 10. (2) van toepassing

 • als betalingen via het Google account van de klant zijn gedaan, wordt de betaling verwerkt in de Google Play Store en volgende de Google Play Store regels. Betalingen worden verrekend via het Google account van de klant. Voor aankopen via het Google account zijn 9. (1) en 10. (2) niet van toepassing. Met bezwaren tegen betalingen dient de Google Play Store te worden benaderd.

10. Gebruiksrechten en auteursrechten

(1)   Alle rechten op programmatuur, prestaties, procedures, software, technologieën, merken, handelsnamen, uitvindingen en materialen die verbonden zijn aan de be2-Service behoren uitsluitend tot aan be2 en haar licentiegevers.  Het gebruik van de be2-Service, inclusief alle programmatuur en de inhoud, materialen en merken en handelsnamen van be2, is uitsluitend toegestaan voor de doeleinden zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden. Een verveelvoudiging door de klant van de programmatuur, prestaties, procedures, software, technologieën, merken, handelsnamen, uitvindingen en materialen die in eigendom aan be2 toebehoren of aan be2 in licentie zijn gegeven, is niet toegestaan voor zover niet uitdrukkelijk door be2 goedgekeurd.

(2)   be2 is een in vele landen geregistreerd merk.

11. Herroepingsrecht

(1) voor de aanschaf van betaalde diensten via de website van be2

Informatie over het uitoefenen van het recht tot herroeping

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen en zonder opgaaf van reden te herroepen.

De wachttijd bedraagt veertien dagen na de datum van de afsluiting van het contract.

Om uw recht tot herroeping uit te oefenen, moet u ons be2 S.à.r.l., klantenservice/herroeping, 13 rue du Commerce, L-1351 Luxembourg, Luxembourg (Fax: +32 24166464, e-mail: [email protected]), door middel van een duidelijke verklaring (bijv. verzonden per post, fax of e-mail) van uw beslissing om zich terug te trekken uit dit contract, op de hoogte stellen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier (https://www.be2.be/info/voorbeeld-formulier-voor-herroeping) voor herroeping. Dit is echter niet verplicht.

Om de herroepingstermijn niet te overschrijden, is het voldoende  om een bericht met betrekking tot het herroepingsrecht te sturen, alvorens de herroepingstermijn verstrijkt.

Gevolgen van de herroeping

Als u zich terugtrekt uit dit contract, betalen wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen terug, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving over uw opzegging van deze overeenkomst werd ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde methode van betaling die u hebt gebruikt voor de initiële transactie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Er worden u in geen enkel geval vergoedingskosten voor deze terugbetaling in rekening gebracht.

Als u hebt aangevraagd dat de diensten moeten beginnen tijdens de herroepingstermijn, moet aan ons een redelijk bedrag van het aandeel aan geleverde diensten tot de datum waarop u ons in kennis hebt gesteld van het herroepingsrecht met betrekking tot dit contract worden betaald.

(2) voor in-app aankopen in de be2 iOS app dienen klanten zich voor hun herroepingsrecht rechtstreeks aan de Apple iTunes App Store te wenden

(3) voor aankopen in de be2 Android app is het recht op herroeping afhankelijk van de gekozen betaalwijze:

 • voor betalingen met het be2 betalingssysteem dient het recht op herroeping gedaan te worden volgens  11. (1)
 • in het geval dat betalingen met het Google account van de klant zijn gemaakt dient de klant de Google Play Store te benaderen om gebruik te maken van hun herroepingsrecht.

12. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

(1)    De Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd op voorwaarde dat de wijziging geen materiële bepalingen van de contractuele relatie aantast en noodzakelijk is als reactie op een ontwikkeling die bij het afsluiten van het contract onvoorzienbaar was maar die het evenwicht van de contractuele relatie aanzienlijk zou verstoren indien zij zou worden genegeerd. 'Materiële bepalingen' zijn met name die bepalingen die betrekking hebben op het type en de reikwijdte van de contractueel overeengekomen diensten en de duur ervan, inclusief bepalingen voor opzegging. Verdere aanpassingen of toevoegingen aan de Algemene Voorwaarden kunnen worden doorgevoerd indien dit noodzakelijk is om problemen in de uitvoering van het contract op te lossen veroorzaakt door mazen in de wet die ontstaan zijn na het afsluiten van het contract. Dit kan met name voorkomen wanneer de wetgeving verandert als gevolg waarvan een of meerdere clausules van deze Algemene Voorwaarden worden beïnvloed.

(2)    De servicespecificaties kunnen worden gewijzigd indien gerechtvaardigd, op voorwaarde dat de wijzigingen de klant niet in een minder gunstige positie brengen (d.w.z. het dienstenniveau moet worden gehandhaafd of verbeterd ten opzichte van de situatie die van kracht was toen het contract werd afgesloten) en niet wezenlijk verschillen van eerdergenoemde specificaties. Een goede rechtvaardiging bestaat als er technische innovaties in de markt voor de verschuldigde diensten hebben plaatsgevonden, of als derde partijen van welke be2 diensten afneemt die nodig zijn om de eigen diensten te leveren het dienstenaanbod wijzigen.

(3)    De klant moet ten minste zes (6) weken voordat zij van kracht worden op de hoogte worden gesteld van wijzigingen van de Algemene Voorwaarden en servicespecificaties overeenkomstig 12. (1) en (2). Op het moment dat de wijzigingen van kracht worden heeft de klant een buitengewoon opzeggingsrecht. Als de klant niet binnen zes (6) weken na ontvangst van de kennisgeving van de wijzigingen schriftelijk opzegt, worden de wijzigingen onderdeel van het contract op het moment dat zij ingaan. De klant zal specifiek voor deze consequentie worden gewaarschuwd in de kennisgeving van de wijziging.

13. Overige

(1)   be2 is gerechtigd andere leveranciers en/of onderaannemers in te schakelen bij het leveren van de be2-Services voor zover hierdoor voor de klanten geen nadelen ontstaan.

(2)   Indien afzonderlijke bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst ongeldig of onvolledig zijn of worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de overeenkomst van kracht. Voor zover bepalingen geen bestanddeel van de overeenkomst meer vormen of zijn komen te vervallen, geldt de inhoud van de overeenkomst overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorschriften.

(3)   Nederlands recht is van toepassing op deze voorwaarden, onverminderd de dwingende bepalingen van EU-verordening nr. 593/2008.

(4)   be2 S.à.r.l. neemt geen deel aan onlinegeschillenbeslechting (ODR) en is dit ook niet verplicht: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

(5)   De klant heeft de mogelijkheid kennis te nemen van de voor hem geldende contractbepalingen inclusief de Algemene Voorwaarden bij totstandkoming van de overeenkomst en in een opnieuw te raadplegen vorm op te slaan.

(6)   Verantwoordelijk voor de be2-Service is be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce, L-1351 Luxembourg.

be2 S.à.r.l. is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgse recht, geregistreerd in het handelsregister van Luxemburg (Registre de Commerce et des Societes) onder het nummer B 123206.