vindt de perfecte match voor u
GRATIS registratie

Privacyverklaring be2

Printer-friendly versionPDF version

(19.11.2020)

De bescherming van de privacy is een belangrijk onderwerp voor be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg Luxemburg (hierna „be2 S.à.r.l.“ genoemd). Daarom gebeurt de verwerking van de persoonsgegevens van onze klanten uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke privacyvoorschriften (algemene verordening gegevensbescherming).

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens wanneer u ons deze gegevens in het kader van de registratie op onze website voor het gebruik van de be2 Services (hierna „be2“ genoemd) of in het kader van het contactformulier ter beschikking stelt en wij op grond van een van u ontvangen akkoordverklaring gerechtigd zijn tot het verzamelen, gebruiken en verwerken van deze gegevens.

 

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens hebben betrekking op alle informatie, die betrekking heeft op een geïdentificeerde of te identificeren natuurlijke persoon (hierna „betreffende persoon“ genoemd). Wij maken onderscheid tussen persoonsgegevens in het kader van een gratis profiel en een premium lidmaatschap.

 

Gratis profielen

Bij de gratis registratie verzamelen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Stamgegevens: Voornaam, e-mailadres, wachtwoord, geslacht, gezocht geslacht, geboortedatum

Persoonlijke kenmerken: Karaktereigenschappen, lengte, kleur ogen en haar, haarlengte, figuur, etnische herkomst, beroep, opleiding, jaarinkomen, drink- en rookgewoonten, opgave van kinderen, religie

Zoekprofiel- en andere gegevens: Land, regio, gemeente/stad, postcode, persoonlijk begroetingsbericht, profielbeelden, aanvullende profielgegevens in de categorie „Inzichten“ en „Lifestyle“

Uw transactiegegevens: Klant-ID, datum van de eerste registratie, activiteit op onze website, soort toegang (mobiel/desktop), interne tracking code, datum en tijd van de toegang, soort browser en browserversie, besturingssysteem, IP-adres, apparaat-ID, mobiele telefoonaanbieder

 

Premium lidmaatschap

In het kader van een premium lidmaatschap verzamelen wij bovendien:

Woonadres, achternaam, telefoonnummer en betalingsgegevens. De gegevens van uw creditkaart geven wij via een beveiligde verbinding door aan onze Payment Service Provider en slaan deze alleen anoniem op.

 

Doel van de gegevensverwerking

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden door ons voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • verlenen van de door u gewenste diensten evenals de door u gewenste ondersteuning van de klantenservice;
 • het beantwoorden van vragen van klanten en het communiceren met de aanvragers;
 • onderhouden en beheren van de zakelijke relatie tussen u en ons; bijv. om de beschikbaarheid van diensten af te handelen, betalingen te innen, afrekeningen en vorderingen te innen, voor boekhoudkundige doeleinden;
 • controle van de communicatie tussen de klant en de medewerkers van de klantenservice;
 • informatie over nieuwe c.q. aanvullende producten op het gebied van dating van be2 S.à.r.l., evenals samenwerkingspartners van be2 S.à.r.l. (Interdate S.A., 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg), evenals de beschikbaarheid van een nieuwsbrief;
 • het uitvoeren van enquêtes, marketingcampagnes, marktanalyses;
 • het opvolgen van wettelijke eisen (bijv. zakelijke en belastingtechnische bewaartermijnen);
 • instandhouding en bescherming van de veiligheid van onze producten en diensten, evenals onze websites door het verhinderen en afdekken van veiligheidsrisico's, frauduleuze handelingen of andere criminele of andere handelingen die schade kunnen berokkenen, evenals door analyse van de inhoud;
 • beslechting van geschillen, voortzetten van bestaande overeenkomsten en in verband met vorderingen, uitoefening en verdediging van wettelijke aanspraken.

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het bereiken van de hierboven genoemde doeleinden, inclusief het uitvoeren van de (overeengekomen) zakelijke relatie met u. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking is – voor zover niet uitdrukkelijk anders aangegeven – artikel 6 (1) (b) en (f) van de algemene verordening gegevensbescherming of de door u uitdrukkelijk verleende toestemming conform artikel 6 (1) (a) van de algemene verordening gegevensbescherming.

Indien de bovenstaande gegevens voor een andere dan het oorspronkelijke doel verzameld en verwerkt worden, dan zijn wij verplicht u over de verdere verwerking evenals het nieuwe doel te informeren. Op deze manier heeft u de mogelijkheid, het verwerken van uw gegevens voor een andere doel af te wijzen.

 

Doorgeven van gegevens

Alle gegevens die u aan ons doorgeeft, worden vertrouwelijk behandeld. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen.

Uw gegevens worden in principe niet voor gebruik aan derden ter beschikking gesteld, tenzij u hiervoor een akkoordverklaring heeft getekend c.q. wij wettelijk gerechtigd of verplicht zijn om deze gegevens door te geven.

Wij dragen de persoonsgegevens, voor zover dit wettelijk toegestaan en vereist is, alleen over aan de rechtbank of aan de belastingdienst of toezichthoudende instanties om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen of wettelijke aanspraken te gelde te maken, uit te oefenen of te verdedigen. Wij zullen alle maatregelen treffen en passende garanties ter bescherming van uw persoonsgegevens bieden.

Wij geven uw persoonsgegevens, indien dit nodig is voor de uitvoering van een dienst, en alleen voor de hiervoor genoemde doeleinden door aan de volgende bedrijven c.q. soorten bedrijven:

 • insparx GmbH, Erika-Mann-Straße 63, D-80636 München, Duitsland. Onze dienstverlener is verantwoordelijk voor de werking van ons platform, de verdere ontwikkeling van de software, voor de klantenservice, net als voor de marketing en verzending van de nieuwsbrief.
 • Payment Service Provider, accepterende partijen/uitvoerende banken in verband met de betalingsafhandeling: bijvoorbeeld https://www.wirecard-cardsolutions.co.uk/privacy-policy/.
 • Als betaling achterwege blijft aan het incassobureau om onze zakelijke belangen te garanderen.
 • Aan samenwerkingspartners/partners voor marketing en nieuwsbrieven per e-mail.
 • Gegevens kunnen ook preventief aan gespecialiseerde dienstverleners, bijv. ter bestrijding van misbruik door klanten en/of derden, worden doorgegeven.
 • IT-serviceprovider voor het opslaan van gegevens binnen de EU.

Overdracht aan ontvangers buiten de EU gebeurt alleen indien dat in verband met de vastgelegde doeleinden is vereist en alleen op basis van de standaardcontractbepalingen in de EU. Daarmee wordt gegarandeerd dat uw gegevens ook in de VS conform de privacywetgeving worden verwerkt (besluit van de EU-commissie van 12-07-2016, Az. C(2016) 4176 final, ABl L 207/1 van 01-8-2016 waarin het beschermingsniveau passend wordt verklaard).  

Duur van opslag

Indien bij het verzamelen (bijv. in het kader van uw akkoordverklaring) geen uitdrukkelijke opslagtermijn wordt aangegeven, worden de persoonsgegevens verwijderd, zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden opgeslagen, tenzij dit in strijd is met de wettelijke bewaartermijn (bijv. zakelijke en belastingtechnische bewaartermijn).

 

Gegevensbeveiliging

Wij nemen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens, die wij in ons bedrijf opslaan en verwerken tegen manipulatie, verlies van vertrouwelijkheid, vernietiging en tegen toegang door onbevoegde personen te beschermen. De veiligheidsmaatregelen van ons bedrijf worden, in lijn met de technologische ontwikkelingen, voortdurend verbeterd.

 

Rechten van betreffende persoon: Recht op informatie, correctie, het verwijderen of beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens, herroepingsrecht evenals het recht op de overdraagbaarheid van gegevens

Op uw verzoek informeren wij u schriftelijk, in overeenstemming met het toepasselijke recht, of en welke persoonlijke gegevens wij in ons bedrijf opslaan. Indien u zelf als gebruiker geregistreerd bent, bieden wij u de mogelijkheid uw gegevens zelf in te zien en deze eventueel te wijzigen of te verwijderen. Mocht er ondanks de inspanningen van ons bedrijf om de gegevensbeveiliging en juistheid te waarborgen toch onjuiste informatie opgeslagen zijn en u als gebruiker zelf niet in staat bent, deze gegevens te corrigeren, dan zullen wij deze op uw verzoek corrigeren.

U heeft het recht, een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf te verlangen. Bovendien kunt u van ons verlangen, dat u de gegevens die u aan ons bedrijf ter beschikking heeft gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en door de machine leesbaar formaat ontvangt. U kunt uw akkoordverklaring met de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf te allen tijde herroepen.

Bovendien kunt u van ons verlangen dat wij uw persoonsgegevens verwijderen, tenminste indien dit niet in strijd is met de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen uw gegevens als zij niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld en verwerkt werden, c.q. wanneer u aan ons te kennen heeft gegeven dat u uw akkoordverklaring herroept en er geen andere rechtsgronden voor de verdere verwerking van uw gegevens bestaan. Bovendien verwijderen wij uw gegevens indien de verwerking als gevolg van ons onbekende redenen onrechtmatig is geweest c.q. u uw akkoordverklaring met de verwerking heeft herroepen en er geen sprake is van rechtsgeldige voorkeursbelangen voor de verwerking. Het verwijderen van uw gegevens gebeurt ook wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Daarnaast heeft ons bedrijf technische maatregelen geïntegreerd om alle ontvangers van uw gegevens van uw verzoek tot het verwijderen c.q. informatie in kennis te stellen. Dit geldt echter alleen in het geval wij deze meegedeeld c.q. gepubliceerd hebben. Alle links, kopieën en reproducties van uw persoonlijke gegevens zullen worden verwijderd.

Indien u zich akkoord heeft verklaard met de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u te allen tijd het recht, deze akkoordverklaring voor de toekomst te herroepen. Door het herroepen van uw akkoordverklaring wordt de verwerking van gegevens uit het verleden niet onrechtmatig.

De overdracht van gegevens aan ons bedrijf gebeurt geheel vrijwillig. Deze gegevens zijn echter noodzakelijk voor het afsluiten van de overeenkomst c.q. het beantwoorden van uw vragen. Wanneer u uw gegevens niet aan ons door wilt geven, kan de overeenkomst wellicht niet worden gesloten c.q. kunnen uw vragen niet beantwoord worden. De beschikbaarheid van de gegevens is voor het afsluiten van de overeenkomst absoluut noodzakelijk.

De contactgegevens van de privacymedewerker van ons bedrijf zijn:

[email protected] of per post aan

be2 S.à.r.l. be2 privacymedewerker 13 rue du Commerce
L-1351 Luxemburg
Luxemburg

Indien u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf heeft kunt u zich tot de toezichthoudende instantie m.b.t. de privacy wenden.

De voor ons bedrijf verantwoordelijke instantie m.b.t. de privacy is:

Commission nationale pour la protection des données

1, avenue du Rock’n’Roll L-4361 Esch-sur-Alzette Luxemburg

Tel. (+352) 26 10 60 -1 www.cnpd.lu

Ook heeft u als betreffende persoon te allen tijde de mogelijkheid om u tot de voor de privacy verantwoordelijke instantie in uw eigen land te wenden: (https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

 

Nieuwsbrief

Wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief, zullen de door u opgegeven gegevens uitsluitend voor dit doel worden gebruikt.

Voor een correcte registratie hebben wij uw naam en uw actuele e-mailadres nodig. Hiertoe meldt u zich aan voor het nieuwsbriefabonnement. De gegevens worden uitsluitend voor het verzenden van nieuwsbrieven gebruikt.

Uw akkoordverklaring in verband met het opslaan van gebruik van uw gegevens in verband met het verzenden van nieuwsbrieven kunt u op elk moment herroepen. Daarvoor vindt u in iedere nieuwsbrief een bijbehorende link. Bovendien kunt u zich te allen tijde rechtstreeks per e-mail aan [email protected] of per post aan het onderstaande adres afmelden voor de nieuwsbrief:

be2 S.à.r.l. be2 klantenservice 13 rue du Commerce
L-1351 Luxemburg
Luxemburg

 

Gerapporteerde gegevens

Wanneer u naar de homepage van ons bedrijf gaat, stuurt uw internetbrowser om technische redenen automatisch de volgende gegevens (hierna „Gerapporteerde gegevens“) door aan de webserver van ons bedrijf, die door ons dan in de vorm van logbestanden worden opgeslagen:

 • Datum en tijdstip van de toegang, URL van de verwijzende website, geopende bestand, overgedragen hoeveelheid data, soort browser en browserversie, besturingssysteem, IP-adres, domeinnaam van uw internetprovider

Daarbij gaat het uitsluitend om informatie die geen sporen naar u als natuurlijk persoon bevatten. Deze informatie is technisch gesproken noodzakelijk om de door u geopende website-inhoud weer te kunnen geven en wordt te allen tijde verzameld wanneer gebruikt wordt gemaakt van internetaanbiedingen. De gerapporteerde gegevens worden alleen voor statistische doeleinden verzameld om de internetpresentatie van ons bedrijf en de bijbehorende techniek te verbeteren en worden daarna weer verwijderd.

De gerapporteerde gegevens worden gescheiden van de andere gegevens, die door ons bedrijf worden verzameld, opgeslagen.

 

Onder een pseudoniem of anoniem opgeslagen gebruiksgegevens

be2 laat analyses van het gedrag van de klanten in het kader van het gebruik van de be2-diensten uitvoeren en stelt daarvoor anonieme of onder een pseudoniem opgeslagen gebruiksprofielen op. De beoordeling van de gebruiksprofielen is niet persoonsgerelateerd, maar gebeurt anoniem of onder een pseudoniem. De analyse is bedoeld voor het verbeteren van onze dienstverlening.

 

Analyses op basis van tracking, remarketing tools

Om ons aanbod continu te verbeteren en te optimaliseren, maken wij gebruik van zogeheten tracking-technologieën.

Google Analytics:

be2 maakt ook gebruik van Google Analytics, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, een webanalysedienst van Google Ireland Limited (hierna „Google“ genoemd). Google Analytics gebruikt zogeheten "cookies”, d.w.z. tekstbestanden die op de computer van de klant worden opgeslagen en waarmee een analyse van het gebruik van de website door de klant mogelijk is. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief het IP-adres) wordt aan een server van Google overgedragen en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door de klant te beoordelen, om analyses over de website-activiteiten voor de exploitant van de website op te stellen en om andere met het gebruik van de websites en het internetgebruik samenhangende diensten te verlenen. Ook zal Google deze informatie eventueel doorgeven aan derden, voor zover dat wettelijk is voorgeschreven of derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal de IP-adressen van de klant in geen geval met andere gegevens van Google in verband brengen. De klant is gerechtigd, de installatie van deze cookies door een dienovereenkomstige instelling van de browser te verhinderen; de klant wordt er in dat geval echter op gewezen, dat wellicht niet alle functies van deze websites in hun volledige omvang gebruikt kunnen worden. Door het gebruik van deze website verklaart de klant zich akkoord met de verwerking van de verzamelde gegevens door Google op de hiervoor beschreven wijze en voor de hiervoor genoemde doeleinden. Meer informatie over Analytics en hun privacybeleid vindt u onder https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Wij gebruiken Universal Analytics voor onze gebruikersanalyse. Hiermee kunnen wij informatie verzamelen over het gebruik van onze aanbiedingen op meerdere apparaten ("Cross Device"). We gebruiken met cookietechnologie een pseudoniem als gebruikers-ID, waarmee geen persoonlijke gegevens naar Google worden verstuurd. Je kunt je via de Google-browserplugin (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?) afmelden voor het verzamelen en bewaren van je gegevens. Deze zogeheten opt-out moet je dan uitvoeren op alle systemen die je gebruikt, dus bijvoorbeeld ook in een andere browser of op je mobiele apparaat. Meer informatie over Universal Analytics vind je op https://support.google.com/analytics/answer/2838718?   

De volgende Google Analytics advertentiefuncties zijn ingeschakeld:

 • Remarketing met Google Analytics
 • Vertoningsrapportage voor het Google Display Netwerk
 • Demografische en interessegegevens rapporteren
 • Geïntegreerde services ten behoeve van advertentiedoeleinden waarvoor Google Analytics gegevens verzamelt via advertentiecookies en ID's

Met deze advertentiefuncties kan Google Analytics gegevens verzamelen over verkeer via Google-advertentiecookiesen ID's. (meer informatie op https://www.google.com/policies/technologies/types/). Dit naast de gegevens die verzameld zijn via een standaard Google Analytics implementatie.

Google Ads (remarketing)

Verder maakt be2 gebruik van de remarketing-functie binnen de Google Ads-dienst. Google Ads is een online reclameprogramma van Google Ireland Limited,Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Met de remarketing-functie kunnen wij gebruikers van onze website naar andere websites binnen het Google displaynetwerk (op google zelf, zogeheten „Google advertenties“ of op andere websites) verwijzen waarop advertenties staan die wellicht interessant zijn. Daarvoor wordt de interactie van de gebruiker aan onze site geanalyseerd, bijv. voor welke aanbiedingen de gebruiker belangstelling heeft, om de gebruikers ook na het bezoek aan onze website op andere pagina’s doelgerichte reclame te kunnen tonen. Daarom slaat Google een getal in de browsers van de gebruikers op, die bepaalde Google-diensten of websites in het Google Displaynetwerk bezoeken. Over dit als “cookie” aangeduide getal worden de bezoeken van deze gebruiker geregistreerd. Het getal is bedoeld als unieke identificatie van een webbrowser op een bepaalde computer en niet voor de identificatie van een persoon. De door de cookie geregistreerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt meestal aan een server van Google overgedragen en daar opgeslagen. Wij wijzen u erop dat op Google Ads op deze website met de code “gat._anonymizeIp();” werd uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zgn. IP-masking) te garanderen. Uw IP-adres wordt daarom op ons verzoek door Google slechts in verkorte vorm geregistreerd, waardoor de anonimiteit wordt gegarandeerd en geen sporen naar uw identiteit achterlaat. Indien de IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal uw IP-adres van tevoren door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere niet zijnde lidstaten, die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, worden ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen zal het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort worden.

U kunt de installatie van cookies door een desbetreffende instelling in uw browser-software verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u dan wellicht niet alle functies van deze website in hun volledige omvang kunt gebruiken. Bovendien kunt u de interessegerelateerde advertenties op Google evenals de interessegerelateerde advertenties van Google zelf op internet (binnen het Google Displaynetwerk) in uw browser uitschakelen, door onder www.google.nl/settings/ads in het submenupunt „Deactiveringsinstellingen“ op de link „deactiveren“ te klikken. Bovendien kunt u interessegerelateerde reclame ook onder https://www.networkadvertising.org/choices/?partnerId=1/ cookies per Opt-Out uitschakelen. Daarvoor wordt op uw computer een Opt-Out-cookie geplaatst.

Google Firebase

be2 maakt gebruik van Google Firebase, een dienst van Google Ireland Limited,Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (Google). Google Firebase maakt gebruik van trackingtechnologie waarmee wij kunnen analyseren hoe onze app wordt gebruikt. Hiervoor wordt informatie over appgebruik verzameld en naar Google verzonden, waar het lokaal wordt opgeslagen. Google gebruikt hiervoor het advertentie-ID van je apparaat. Meer informatie over de Google Firebase en bescherming van je gegevens vind je op https://www.google.com/policies/privacy/ en https://firebase.google.com/. Google heeft een Privacy Shield-certificering. Je kunt op je apparaat je advertentie-ID beheren (iOS: Privacy > advertentie-instellingen; Android: Account > Google > Advertenties).

Firebase wordt ook gebruikt voor het versturen van pushmeldingen (ook wel in-appberichten), berichten die alleen in de app worden getoond. Hiervoor krijgt je mobiele apparaat een gepseudonimiseerde push-referentie toegewezen, die dient als doelbestemming voor de pushmeldingen of in-appberichten. Je kunt pushmeldingen altijd in- of uitschakelen: (1) Na installatie vind je de app onder Instellingen > Apps. Hier ga je naar meldingen om het soort meldingen aan te passen. (2) Onder Instellingen > Meldingen kun je alle meldingen beheren.

De smartphone-apps van be2 gebruiken de tool Crashlytics, dat onderdeel van het Google Firebase, om crashes tijdens het gebruik vast te leggen. Er worden geen persoonlijke gegevens overgedragen. Er worden alleen real-time crash-rapporten met exacte opgave van de codeplaatsen en apparaatinformatie verstuurd, die het onderhoud vereenvoudigen en de daaruit resulterende stabiliteit van de app moeten verbeteren. De privacyverklaring van Crashlytics kan hier worden ingezien: https://www.google.com/policies/privacy/

adjust

be2 maakt ook gebruik van de analysetechnologie „adjust“ van adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, D-10405 Berlijn (“adjust”). adjust gebruikt daarbij voor de analyse IP- en Mac-adressen van gebruikers, die echter uitsluitend anoniem worden gebruikt. Hierdoor is het niet mogelijk dat sporen naar een natuurlijke persoon leiden.

Advertentie-ID

Voor het tracken en adverteren gebruikt de be2 app een advertentie-ID, ook wel "Advertiser Identifier" (IDFA) bij Apple en de "Android Advertiser ID" (advertentie-ID) voor Google-producten en -diensten. Deze worden vanaf nu "advertentie-ID('s)" genoemd. De gebruiker kan de advertentie-ID uitschakelen. In iOS kan dit in de instellingen onder Privacy > Advertenties. Op Android-systemen ga je naar "Google-instellingen" (of naar "Instellingen" en dan "Google"), tik je "Advertenties" aan en schakel je de advertentiepersonalisatie uit ("Afmelden voor personalisatie van advertenties"). Een advertentie-ID is gepseudonimiseerd.

Meer informatie en het privacybeleid van Apple voor gebruikers (Apple Customer Privacy Policy) vind je hier: https://www.apple.com/legal/privacy/  

Meer informatie en het privacybeleid van Google (Google's Privacy policy) vind je hier: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/  

 iAD Framework

Voor het tracken en voor promotionele doeleinden van zoekadvertenties van Apple gebruikt be2 de iOS app iAD Framework (Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, VS). Meer informatie en het privacybeleid omtrent persoonlijke gegevens van Apple voor de zoekadvertenties vind je hier: https://searchads.apple.com/privacy/

Smartly

be2 maakt gebruik van de tool Smartly.io voor het opstellen en het beheren van Facebook- en Instagram-advertenties. Smartly.io is een dienst van Solutions Inc. gevestigd te Elielinaukio 2 G, 00100 Helsinki, Finland. Zodra de gebruiker door een klik op de advertentie van be2 op Facebook of Instagram naar de website van be2 wordt geleid, kunnen de onderstaande gegevens verzameld en aan Facebook overgedragen worden: 1) Facebook advertentie-identificatie, 2) Tijdstip van de klik op de Facebook-advertentie. Smartly kan deze gegevens, die echter niet persoonsgerelateerd en samengevoegd zijn, openen. Wij wijzen u erop dat wij bij het gebruik van de tool de desbetreffende instellingen zo hebben uitgevoerd, dat in geen geval persoonlijke gegevens van de gebruiker aan Smartly worden overgedragen. Overige informatie over het privacybeleid van Smartly.io vindt u onder https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1570479/Privacy%20Policy/Smartly.io%20Privacy%20Policy.pdf?t=1541065391182

Facebook publiekselectie - Facebookpixel

Binnen onze dienstverlening gebruiken we de zogeheten Facebookpixel van Facebook Inc., Hacker Way 1, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook") voor analysedoeleinden, optimalisatie en het verbeteren van onze economische exploitatie. Deze pixel kan het gedrag van bezoekers tracken, bijvoorbeeld na het klikken op een Facebook-advertentie. Deze meetmethode wordt voor statistische en marketingdoeleinden gebruikt om te kijken hoe effectief Facebook-advertenties zijn. Daarbij kan het ook helpen bij het optimaliseren van onze toekomstige advertentie-inspanningen. In het kader van publieksselectie of aangepast publiek voor Facebook delen wij geen gebruikersgegevens - zoals e-mailadressen - met Facebook, ook niet versleuteld of gecodeerd.

De verzamelde gegevens in het kader van de meetpixel worden geanonimiseerd vewerkt. Wij kunnen er dus geen informatie over de identiteit van de gebruikers uit halen. De gegevens worden echter bewaard en verwerkt door Facebook, en daarmee is een link te leggen tussen gegevens en de gebruikersnamen. Facebook kan de gegevens voor eigen advertentiedoeleinden gebruiken; hierop zijn de richtlijnen voor gegevensverbruik van Facebook van toepassing (https://nl-be.facebook.com/about/privacy/). Je kunt Facebook en haar partners toestaan om advertenties te tonen op Facebook en daarbuiten. Voor dit doel wordt mogelijk een cookie op je computer opgeslagen. Actuele informatie over de General Data Protection Regulation (GDPR, ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG) vind je op https://nl-be.facebook.com/business/gdpr.

Als je gebruik van Facebook publiekselectie of aangepast publiek uit wilt schakelen, kun je dat hier doen: https://nl-be.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Hiervoor moet je ingelogd zijn op Facebook. 

Het gebruik van cookies op je computer deactiveren kan via je internetbrowser. Je kunt instellen dat er geen cookies meer op je computer opgeslagen worden en/of reeds opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd. Alle cookies uitschakelen kan echter betekenen dat sommige functies op onze websites niet meer kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er verschillende applicaties beschikbaar waarmee je kunt voorkomen dat gegevens worden verzonden naar Facebook. Je kunt deze toepassingen gebruiken als je de gegevensoverdracht aan Facebook wilt uitschakelen.

Daarnaast heb je binnen deze browser een opt-out voor de Facebookpixel. Om hiervan gebruik te maken klik je hier:Facebookpixel voor deze browser deactiveren. Er wordt een opt-outcookie in je browser opgeslagen die ervoor zorgt dat er geen gegevens van je worden opgeslagen als je deze website in de toekomst bezoekt.

Facebook-Connect

Wij bieden u de mogelijkheid u voor onze dienst Facebook-Connect aan te melden. Facebook Inc., 1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, CA, USA, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Een extra registratie is daardoor niet mogelijk. Voor de aanmelding wordt u doorgestuurd naar de pagina van Facebook waar u zich met uw gebruikersgegevens kunt aanmelden. Hierdoor worden uw Facebook-profiel en onze dienst met elkaar gekoppeld. Door deze koppeling wordt de onderstaande informatie automatisch door Facebook Inc. aan ons overgedragen: leeftijdscategorie, geboortedatum, e-mail, voornaam, achternaam, geslacht, Facebook-ID, link naar het facebook-profiel, taal, foto, tijdzone, bevestigd facebook-profiel, toegangs-token, ondertekende aanvraag.

Van al deze gegevens gebruiken wij alleen uw geboortedatum, e-mail, voornaam, geslacht, foto, toegangs-token, ondertekende aanvraag. Deze informatie is voor het afsluiten van de overeenkomst noodzakelijk om u te kunnen identificeren.

Meer informatie over Facebook-Connect en het privacy-instellingen vindt op onder de privacybepalingen https://nl-nl.facebook.com/about/privacy en de Gebruiksvoorwaarden https://nl-nl.facebook.com/legal/terms der Facebook Inc.

Facebook SDK

Bovendien gebruiken wij de ontwikkelingstool SDK van Facebook Inc., 1 Hacker Way (9.460,83 km), 94025 Menlo Park, CA, USA, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook SDK”) met betrekking tot de app. Facebook SDK biedt de mogelijkheid het gedrag van gebruikers anoniem te analyseren en actieve gebruikers en hun gedrag (bijv. posts, antwoorden, votes) te meten. Zo hebben wij op geen enkele manier toegang tot de gegevens van Facebook of Facebook-accounts van gebruikers. Voor meer informatie over Facebook SDK kunt u informatie inwinnen op https://developers.facebook.com/docs/ios en https://developers.facebook.com/docs/android.

Taboola

Deze website maakt gebruikt van Taboola, een programma dat online content aanraadt waar je mogelijk ook interesse voor hebt. Om deze aanbevelingen te doen, verzamelt Taboola via cookies en vergelijkbare technologie informatie over je apparaat en je surfgedrag op deze website (en partnerwebsites). Je kunt meer lezen in het privacybeleid van Taboola (https://www.taboola.com/privacy-policy) of klik hier (https://www.taboola.com/privacy-policy#optout) om je ervoor uit te schrijven.

Verizon Media - Yahoo

Deze website maakt gebruik van Verizon Media - een programma van Yahoo dat online content aanraadt waar je mogelijk ook interesse voor hebt. Om deze aanbevelingen te doen, verzamelt Verizon Media - Yahoo door middel van cookies en aanverwante technologie informatie over je apparaat en je gedrag op deze website (en partnerwebsites). Lees voor meer informatie het privacybeleid van Verizon Media - Yahoo (https://www.verizon.com/about/privacy/full-privacy-policy) of ga naar de privacy-instellingen in My Verizon om je uit te schrijven.

Cloudflare

Ter bescherming tegen aanvallen van buiten, tegen kwaadaardige bots, en om de laadtijd van onze websites te optimaliseren, gebruiken we de diensten van onze technologiepartner Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA. Alle gegevens die van of naar onze website komt (inclusief je IP-adres), wordt via het wereldwijde („Content Delivery Network“) van Cloudflare verwerkt. Standaard wordt hiervoor het dichstbijzijnde datacentrum gebruikt. Cloudflare heeft datacentra in de EU. Voor datacentra buiten de EU gelden de „EU modelcontractbepalingen“. Cloudflare bewaart inloginformatie om aanvallen te herkennen en de websites ertegen te beschermen. Deze gegevens worden gewoonlijk binnen vier uur verwijderd, of anders maximaal 3 dagen bewaard. Voor meer informatie over het privacybeleid van Cloudflare ga je naarhttps://www.cloudflare.com/security-policy.  Op https://blog.cloudflare.com/what-cloudflare-logs/  vind je meer informatie over welke gegevens Cloudflare precies opslaat. Bij gebruikmaking van deze website ga je ermee akkoord dat Cloudflare alle opgeslagen gegevens zoals hiervoor beschreven verwerkt.

Overzicht van onze partners

Klik hier voor een overzicht van de partners met wie we voor analytische, prestatie- of marketingdoeleinden samenwerken. De meeste van onze partners ontvangen alleen de persoonlijke gegevens van onze gebruikers als de gebruiker onze pagina via een advertentie van die partner bezoekt. We respecteren de privacyvoorkeuren van onze gebruikers bij het uitwisselen van gegevens - persoonlijke gegevens worden alleen aan partners doorgegeven als de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven.

Geautomatiseerde verwerking

Wij verwerken geautomatiseerd alle afzonderlijke gebruikers en verdelen hen in verschillende doel- en gebruikersgroepen. Hieronder vallen onder meer gespecificeerde groepen voor nieuwsbrieven waarin de producten en diensten van be2 worden gepresenteerd, of gepersonaliseerde advertenties voor diverse doelgroepen, een gepersonaliseerd aanbod van diensten, aanbiedingen en kortingen die passen bij de gebruiker(s)/doelgroep(en). Hierin heeft be2 wettelijke ondersteuning op basis van directe marketing en het mogen adverteren van de eigen producten. be2 maakt ook gebruik van automatisering om frauduleuze patronen op te sporen en misbruik van de website(s) te voorkomen. Hiervoor worden de volgende gegevens verwerkt: profielinformatie, gebruikersgegevens, betaal- en aankoopgegevens, persoonlijke gegevens (verkregen bij aanmelding/registratie, het afronden van de persoonlijkheidstest en je profiel, het gebruik van onze dienst en in het aankoopproces. De gegevens worden onder een pseudoniem samengevat en in een geautomatiseerde test naast bestaande gegevens gehouden. Wanneer er sprake lijkt te zijn van misbruik, bekijkt een medewerker het desbetreffende profiel dat bij de gegevens hoort, samen met eventuele meldingen/overtredingen van andere leden. Bij vaststelling van illegale of niet-geautoriseerde activiteiten binnen of los van onze dienst, volgen maatregelen die grote impact kunnen hebben op de gebruiker (inclusief het opschorten en verwijderen van het account). De wettelijke basis hiervoor is in het belang van be2 en haar leden, om ervoor te zorgen dat de dienst(en) van be2niet worden misbruikt voor illegale/niet-gewenste praktijken door derden.

Voor leden  

be2 geeft premium leden in bepaalde landen de mogelijkheid om via videochat met andere gebruikers te communiceren. De verbinding loopt via een provider in de VS, met inachtneming van AVG-wetgeving. De videochat gebruikt peer-to-peer-encryptie. Er worden geen video- of audiogegevens opgeslagen. Bij gebruik van de videochat worden het IP-adres en het ID van de gebruiker naar de provider verzonden. De provider slaat de tijd en tijdsduur van de videochat op voor facturatie. Er worden binnen deze context verder geen gegevens verzameld of verzonden door be2. Het gebruik van de videochatmogelijkheid is geheel aan de gebruiker.

Cookies

Voor een deel van de be2-diensten is het nodig om zogeheten „cookies“ te plaatsen. be2 wijst de klant echter uitdrukkelijk op het gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden, die ofwel tijdelijk in het werkgeheugen van een computer worden opgeslagen (zogeheten „sessie-cookies“) of op de harde schijf van een computer worden opgeslagen (zogeheten „permanente cookies“). Cookies bevatten bijv. informatie over de tot dusver verkregen toegang van de gebruiker tot de betreffende server, informatie over de tot dusver gedane aanbiedingen die tot dusver werden geopend of welke betalingsmethoden bij de bestellingen tot dusver werden overeengekomen. Het belangrijkste doel van cookies is om door het opslaan van persoonlijke instellingen op de websites tot een speciaal op de klant afgestemd aanbod te komen en anderzijds om het gebruik van de diensten zo comfortabel mogelijk vorm te geven, zodat de klant de websites kan bezoeken zonder dat alle instellingen iedere keer opnieuw te hoeven worden ingevoerd. Cookies worden daarentegen niet gebruikt om zelfstandig programma’s uit te voeren en al helemaal niet om virussen op de computer van de klant te plaatsen.

be2 gebruikt sessiecookies, partner- en affiliate-cookies en permanente cookies.

Sessiecookies:

be2 gebruik zogeheten „sessiecookies“. Deze cookies worden niet op de harde schijf van de computer van de klant opgeslagen en bij het verlaten van de browser weer verwijderd. Sessiecookies worden gedurende het registratieproces vooral voor de inlogverificatie gebruikt.

Partner- en affiliate-cookies:

Bovendien gebruikt be2 zogeheten „Partner-cookies“ c.q. „Affiliate-cookies“. Hieronder verstaat men cookies, die worden geplaatst wanneer een klant via het webplatform van een samenwerkingspartner toegang krijgt tot de diensten van be2. Deze cookies zijn bedoeld voor de afrekening met de samenwerkingspartner en bevatten geen persoonsgegevens van de klant. Ze worden ofwel bij de registratie van de klant op de be2-website of na het verstrijken van de levensduur van de cookie automatisch verwijderd.

Permanente cookies:

be2 gebruikt zogeheten „Permanente cookies“, om de persoonlijke gebruiksinstellingen, die een klant bij het gebruik van de be2-diensten invoert, op te slaan. Zo wordt gegarandeerd dat de klant bij een volgende bezoek aan de be2-websites zijn persoonlijke instellingen weer aantreft, en ze zijn daarnaast bedoeld om automatisch te kunnen onderscheiden, welke lidstatus de klant heeft, of hij bepaalde informatie en reclame al heeft gezien of aan een enquête heeft deelgenomen. Het gebruik van permanente cookies is bedoeld voor de personalisering en verbetering van de be2-diensten.

Websites van partners:

Voor zover de diensten van be2 op de website van een samenwerkingspartner zijn opgenomen, kunnen ook deze samenwerkingspartners cookies gebruiken. be2 heeft hierover geen controle en is niet verantwoordelijk voor de praktijken van de samenwerkingspartner. Voor de eigen veiligheid adviseert be2 daarom haar klanten, om informatie over de privacybepalingen van het betreffende partnerbedrijf in te winnen. Hetzelfde geldt wanneer de klant via de website of app van be2 de website van een samenwerkingspartner opent.

De meeste internetbrowsers zijn standaard zo ingesteld, dat zij cookies accepteren. De klant heeft echter het recht en de mogelijkheid, zijn browser zo in te stellen dat deze cookies afwijst, of ten minste vooraf om een bevestiging van de klant wordt gevraagd. Als de klant tot afwijzing c.q uitschakeling van de cookies besluit, kan dat echter tot gevolg hebben, dat niet het volledige pakket aan be2-diensten beschikbaar is en niet alle aanbiedingen storingsvrij werken.  

Akkoordverklaring

Bij het afsluiten van de overeenkomst ga ik akkoord met het verzamelen en verwerken van mijn persoonsgegevens in verband met de hierboven genoemde doeleinden door be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg Luxemburg of door derden, die in naam en opdracht van be2 S.à.r.l. handelen.

Ik werd ervan op de hoogte gesteld dat de akkoordverklaring door be2 S.à.r.l. wordt vastgelegd.

Bovendien werd ik erop gewezen dat de in het kader van de hierboven genoemde doeleinden verzamelde persoonlijke gegevens met inachtneming van de algemene verordening gegevensbescherming worden verwerkt.

Ik ben er bovendien van op de hoogte dat de verwerking van mijn gegevens op vrijwillige basis plaatsvindt en dat ik mijn akkoordverklaring voor de verwerking van mijn gegevens zonder voor mij nadelige gevolgen kan weigeren c.q. te allen tijde voor de toekomst kan herroepen.

Om de akkoordverklaring te herroepen is het voldoende een e-mail met opgave van het bij be2 S.à.r.l. geregistreerde e-mailadres, het land, waarin de be2 diensten door de klant worden gebruikt, en de gebruikersnaam (als alternatief: de aan hem toegewezen contact-ID) te versturen aan:

[email protected]

Ik ben ervan op de hoogte dat ik mijn akkoordverklaring ook per fax kan herroepen onder het faxnummer: +32 24166464 of schriftelijk aan be2 S.à.r.l., be2 Kundenservice/Einwilligungswiderruf bzw. Datenberichtigung, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg Luxemburg kan sturen.

 

Akkoordverklaring voor de verwerking van de gegevens voor reclamedoeleinden

Ik ga ermee akkoord dat be2 S.à.r.l. mij op mijn persoon afgestemde informatie over nieuwe c.q. aanvullende producten op het gebied van dating doet toekomen/wordt weergegeven. Dat geldt ook voor reclame van partnerbedrijven van be2 S.à.r.l..

Ik werd ervan op de hoogte gesteld dat ik mijn akkoordverklaring met daarin opgeslagen persoonlijke gegevens van mij en het gebruik voor de toezending van reclame te allen tijde, zonder nadelige gevolgen voor mij, zonder kosten en met werking voor de toekomst kan herroepen. Om de akkoordverklaring te herroepen is het voldoende een e-mail met opgave van het bij be2 S.à.r.l. geregistreerde e-mailadres, het land, waarin de be2 diensten door de klant worden gebruikt, en de gebruikersnaam (als alternatief: de aan hem toegewezen contact-ID) te versturen aan: [email protected]